Statuten

Heden, twee oktober tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr. […] Nathalie Fokkema, kandidaat-notaris, hierna te – noemen: notaris, als waarnemer van Mr. Yntze […] Hoekstra, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle:

1. mevrouw Desirée […] VERWEIJ, […];

2. mevrouw Saskia […] VERKIEL, […]; en

3. mevrouw Martine […] PRANGE, […].

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten,  waarvoor de navolgende statuten gelden:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Society for Women in Philosophy Nederland.

De vereniging heeft als verkorte naam: SWIP.NL.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel en grondslag

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is:

2

de belangen van vrouwen in de filosofie in Nederland en – Vlaanderen te vertegenwoordigen in de breedste zin van het woord door:

– de samenwerkingsmogelijkheden tussen vrouwen in de  filosofie te vergroten;

– de zichtbaarheid van vrouwen werkzaam in de filosofie te verhogen;

– filosofie door vrouwen in verleden, heden en toekomst te promoten;

– te protesteren tegen discriminatie van vrouwen in de  filosofie.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het – ondernemen van activiteiten ten behoeve van de – doelstellingen van de vereniging.

Duur

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot en met één en dertig augustus.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden  overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts  geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt – schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een – opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten – van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn  verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de – geldelijke rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is  meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een  andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan – tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur  worden gedaan:

– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn – geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het  lopende boekjaar heeft voldaan;

– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de  vereisten die op dat moment door de statuten voor het  lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende  boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van – de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te – laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden – uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,  reglementen of besluiten van de vereniging handelt of – wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. – Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de – ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de – algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar  eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het – lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn – toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door – schriftelijke opzegging te beëindigen.

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een  geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene – ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen  stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene – ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en – ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot  schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde  van de uitgebrachte stemmen.

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld  zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en – kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van – maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan – de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene  ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het  rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt onmiddellijk  herbenoembaar.

6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene – ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de  vacature(s) aan de orde komt.

7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de – algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het  aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding – of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of – hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde – sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de – voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, – dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland of Vlaanderen.

Artikel 12

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die  daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd  daarover dan het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één  stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een – stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als  gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met – voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de – algemene ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten  geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden  genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte  stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is – verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na – tussenstemming.

Artikel 13

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de – voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste  aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de – vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering – uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, – voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de  vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet – hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde – aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de  voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende – algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering  ondertekend.

Artikel 14

1. Het boekjaar van de vereniging is van één september tot één en dertig augustus.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering  gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het – boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de – algemene ledenvergadering. In deze algemene – ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde – beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene – ledenvergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;  ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan – wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen – nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in – artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van  haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te – verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te – geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde – stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie  bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op – kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering  verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur – bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of  daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte  van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg  wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de – bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een  advertentie in ten minste een in Nederland veel gelezen – dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan  bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering – geschiedt door schriftelijk mededeling aan de – stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven  dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen – vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is – opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de – statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter  behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben  gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de – vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de  voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een – daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot – na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd – gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene  ledenvergadering slechts worden besloten met een – meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal  uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan  een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van  statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden – aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot – statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van – de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende – tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van – overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed – ten behoeve aan een algemeen nut beogende instelling als  bedoeld in de Uitvoeringsregeling van de Algemene Wet – Rijksbelastingen, met een gelijksoortig doel als de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke – doelstelling heeft.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel  mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in – liquidatie”.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de – vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging  moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een – reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van  overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle – bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten dat als eerste – bestuursleden worden benoemd:

a. mevrouw Desirée […] VERWEIJ voornoemd, – als voorzitter;

b. mevrouw Saskia […] VERKIEL voornoemd, als – secretaris;

c. mevrouw Martine […] PRANGE voornoemd, als – penningmeester.

SLOT AKTE

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de  comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing – daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.